Sei whale

pico_ete_2013__180_site

Sei whale (balaenoptera borealis). Notice the wide open blowholes.

http://picomyisland.org