Lajes do Pico

Lajes do Pico  (38° 39' 31" N, 28° 21' 63" W).


http://picomyisland.org