Old farmhouse

Old farmhouse above Lajes.


http://picomyisland.org