Mount Pico

Previous

Mount Pico summit (2,351 metres, 7,713 feet).


http://picomyisland.org