Risso's dolphin

Pico_ete_2011__0706_site

Risso's dolphin breaching (grampus griseus).

http://picomyisland.org