Common dolphin

Pico_ete_2011__0467_lite

Common dolphin (delphinus delphis)

http://picomyisland.org